JOHN HOWE werd 17 mei 1630 geboren. Hij begonzijn studie aan de Universiteit te Cambridge op 17 mei 1647,daarna te Oxford, waar hij de graad van B.A. behaalde, 9 juli1652. Kort daarop werd hij hulpprediker te Winwick, ruim 2 jaarlater predikant te Torrington.

Howe was een voorstander van de Presbyteriaanse[gereformeerde] kerkregering maar sympathiseerde ook met deIndependenten. Zijn ijver was buitengewoon. Op biddagen stond hijvan 9.00 tot 4.00 uur op de preekstoel, met 1 kwartieronderbreking. Toen Olivier Cromwell Howe hoorde preken, steldehij hem aan als hofprediker in Londen, 1656. Daar bleef hij ooktijdens het bewind van Richard Cromwell. Howe bleef tijdens dieperiode aan zijn gemeente te Torrington verbonden door er 3maanden in 't jaar ambtelijk werk te verrichten. In 1659beŽindigde hij z'n ambt bij het Parlement.

In 1662 werd Howe, evenals honderden andere leraars, doorde regering uit zijn ambt gezet door de zgn. Uniformity Act. Hijmoest Torrington verlaten en preekte daarna waar er gelegenheidwas. In 1670 verhuisde Howe naar Dublin en preekte op diverseplaatsen. Tevens verzorgde hij een opleiding voor presbyteriaansegodgeleerden. In 1676 werd Howe beroepen in een presbyteriaansegemeente te Londen. Onder de vervolgingen van hem en zijngemeenteleden leed zijn gezondheid. Hij kon zich niet meer veiligop straat begeven.

In aug. 1685 vertrok Howe naar Holland en vestigde zich inUtrecht, 1686. Hij preekte in de Engelse Kerk met z'n collegaMatthew Meade, de schrijver van het bekende boekje: "Debijna-christen ontdekt". In 1687 ging hij naar zijn Londensegemeente terug, nadat hij Prins Willem III geraadpleegd had.Tijdens zijn Londense periode zei Thoresby, een toehoorder op 19mei 1695: "Howe preekte weergaloos". Howe was eennederig man die Gods Woord evenwichtig en levendig verklaarde.

In het laatst van zijn leven leed Howe aan verschillendekwalen, maar was goedsmoeds, zelfs onder de hevigste pijn. Opzijn sterfbed gaf hij opdracht aan z'n zoon George al zijnpapieren te verbranden, behalve z'n preken. Uitgeteerd stierfHowe op 2 april 1705. Howe liet een groot aantal preken na, diemeest tijdens zijn leven werden uitgegeven. Ze werden in hetengels gedrukt in 1724, 1810, 1837, 1848 en 1862.

Howe is evenals de meeste Puriteinen ruim in z'n verklaringover de herschepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,volgens o.a. Jesaja 65:17. Allen stemmen overeen dat dit in deeerste plaats ziet op de N.T. kerk. Door de uitstorting van deHeilige Geest werd de christelijke kerk onder Jood en heidengevestigd. Echter, hoe klein was ze in de wereld. Toch wordt heteen herschepping genoemd. Zou dan de bekering van IsraŽl en dewereldwijde bloei van de kerk geen herschepping genoemd worden?

De lezer die meer wil weten over de verlevendiging van dekerk des Heeren leze ook de preek van THOMAS BOSTONover Zach. 12:12 in het boekje "De bekering vanIsraŽl", uitgeverij Bolier, Elspeet, 1992. De Heere gebiedeZijn zegen over deze preek van Howe opdat de hoop van de kerkverlevendigd mag worden, om Zijn verbonds wil.

Middelburg, 6 juni 1992.

W.Westerbeke.

Citaat van John Howe overgenomen uit "The PuritanHope", blz.86.

"Het is een heel ernstige misvatting om onze gedachtenen ons hart mťťr te zetten op de heerlijkste staat van de kerkdie op aarde ooit zou kunnen komen, dan op de volmaaktegelukzaligheid boven. Wij behoren dat niet toe te laten om ons,op welke wijze dan ook, daaraan over te geven. Wij weten dat wijallen maar een klein poosje op deze wereld kunnen leven en dat ereen volmaakte rust, vrede en heerlijkheid overblijft voor hetvolk van God. Wij hebben daarom geen voorwendsel om al tenieuwsgierig te onderzoeken in welke tijd deze of gene goededingen in de kerk des Heeren op aarde zullen gebeuren. Het isijdel om in onze gedachten hierop te rusten: Zou ik het nietmogen beleven om het nog te mogen zien? Want wij behoren toch teweten dat er maar ťťn handbreed is tussen ons en deheerlijkheid, indien wij de Heere toebehoren. Morgen kan het detijd zijn van onze heerlijkmaking. Wij behoren te leven in degedurige verwachting van te kunnen sterven om dan in een beterestaat te komen dan de kerk hier ooit zijn zal. Het is en grootgebrek en een misvatting in onze geest, als we dieper zoudennadenken, als we nieuwsgieriger zouden zijn naar heerlijke dingenop deze wereld, dan uit te zien naar de beste dingen die er ooitkunnen zijn en naar oneindig betere dan wij kunnen bedenken in dehemel."

J. Howe was een echte Puriteinse godgeleerde. Nauwgezetin z'n wandel en een heldere blik in de Schrift. De tekstuitlegvan de Puriteinen uit de 17e eeuw, kenmerkt zich door deletterlijke betekenis toe te lichten en de geestelijke teverklaren. De meesten hadden ook veel belangstelling voor deonvervulde profetie. Ondanks verschil in tekstbewijs komen zeovereen dat de bekering van de Joden een nieuw leven voor de kerkbetekent. Een wereldwijde opbloei van Christus' kerk. Howe bouwtzijn geloof op de O.T. profetie vergeleken met de leer van Paulusin Rom.11. Als wij navolgers van Paulus willen zijn is hetbovenal nodig dat we als verloren zondaars tot Christus komen enHem aannemen als de Zaligmaker. Maar ook dat we Hem verwachtenals de Vervuller van Zijn beloften.