Het Arminiaanse geraamte

of

de Arminiaan ontzenuwd en ontleed

door William Huntington, s.s.

 

Het Vonnis

Rechter. Mr. Algemene Liefde, een halfslachtige geest, deels menselijk, deels dierlijk, en deels hels, gij hebt uzelf voor vele jaren geleden bedekt met het vlees en de huid van vele duizend vrije-wil-drijvers, en uzelf met hun zielen verenigd, zodat gij er velen van bedrogen hebt, en deze hebt geleerd om anderen te bedriegen; gij hebt boosaardig op hen gewerkt, en hen onderwezen om tegen de Allerhoogste te strijden, om Zijn vaste besluiten te weerstaan; om Zijn getrouwe onderdanen tegen te staan ten behoeve van opstandelingen, verraders en afvalligen; ja zelfs hebt gij vals de vrijgekochten des Heeren gevangen genomen, en hun vertrouwen aan het wankelen gebracht, ofschoon niet hun grondslag; gij hebt des Heeren herderskleed aangedaan, en de schapen slechte gewoonten aangeleerd; gij hebt de blinden van de weg afgeleid, en getracht om het gebouw der genade te ondermijnen; - gij bent nauwkeurig onderzocht naar de beste wetten, en door een gezworen raad van de beste mannen en gij bent schuldig bevonden.

Algemene Liefde. Genade, mijn Heer Rechter.

Rechter. Genade is vrijmachtig en gij bent verworpen om haar versmading; bovendien is het gebed des goddelozen de Heere een gruwel.

Algemene Liefde. Verbanning, mijn Heer Rechter.

Rechter. Neen, neen; gij zoudt buiten evenveel kwaad doen als gij hier hebt uitgericht. Daarom geef ik, de Rechter voor de Koning aller koningen, Algemene Liefde, een bedrieglijke geest, in zondig vlees en bloed belichaamd, die geholpen is geworden om zielen te misleiden, in vereniging met dierlijke en verdorven genegenheden over, ten eerste, tot de gevangenis van waar hij kwam, om bewaard en bewaakt te worden door elke goede krijgsknecht van Jezus Christus; dat hem zijn harige mantel worde afgenomen, bij manier van degradatie; opdat het hem niet toegelaten wordt de arme zielen der mensen meer te bedriegen. En wanneer de laatste heerlijke dag komt, welke de aarde zal bedekken met de kennis van God gelijk de wateren de bodem der zee bedekken, laat dan de gevangene uit zijn gevangenis worden te voorschijn gebracht, en in de volle glans van de heerlijke Zon der Gerechtigheid worden gesteld, opdat elke heilige hem zie, wanneer hij zal ontdekt worden door de glans van de verrijzenis des Heeren, en verteerd zal worden door de adem Zijner lippen en laat dan de rechtvaardigen een spreuk uitspreken over de opstandelingen en zeggen tot hen die er bijstaan; alzo zegt de Heere Heere: zet een pot te vuur, en giet ook water daarin; doe zijn stukken tezamen daarin; de dij en de schouder; vul hem met de beenderen, doe hem goed opzieden, ook zullen zijn beenderen daarin gekookt worden. Zeg dan: wee de bloedstad, Babylon dat hij gebouwd heeft; en wee, de pot welks schuim in hem is, en van welke zijn schuim niet is uitgegaan! Trek stuk bij stuk daaruit, en laat het lot over hem niet vallen. Ezech. 24: 3-6. Laat de profeten Gods juichen, zeggende: Wij hebben de dood in de pot gehad. 2 Kon. 4: 40. Breng dan zijn beenderen bijeen, en hang het geraamte aan de boom der kennis des goeds en des kwaads, waar de vier wegen kruisen, als een waarschuwing voor allen die ter rechter of ter linker zijde van de waarheid afkeren, en als een vermaning voor hen die op de brede weg zijn: en schrijf het volgende opschrift op zijn galg: dit is de Stichter van de twee Verborgen Babels. En laat hem daar hangen totdat de sterfelijkheid door het leven verzwolgen wordt; laat dan het. geraamte en de galg er door worden verslonden, en nimmermeer worden gevonden. En dan, o dan, mag de onsterfelijkheid en het eeuwige leven alles en in allen zijn.

Einde.