De geschiedenis van Klein Geloof

W. Huntington. s. s.

 

VOORREDE

AAN DE. VERZWAKTEN (Psalm vi: 3), KRANKEN (1 Cor. xi:30), HINKENDEN (Psalm XXXVIII 18), TREURENDEN (Jes. LXI:3), BEZWIJKENDEN (Spreuk. xxiv 10), ZWAKKEN (Psalm XXXVIII:8) EN VREESACHTIGEN (les. xxxv: 4), BROEDERSCHAP VAN SION;HETZIJ ONDERSCHEIDEN DOOR DE NAAM VAN LAMMEREN (Joh. xxi:15), GEITEN (Hoogl. i: 8), KINDERKENS (1 Joh. ii:12), NIEUW GEBORENE KINDERKENS (1 Petr. ii: 2), DUIVEN(Jes. LX: 8) KONIJNEN (Spreuk. xxx: 26) OF MIEREN (Spreuk.xxx: 25) OF WELKE WEZENLIJKE OF FIGUURLIJKE NAAM ZIJ MOGENDRAGEN IN DE GEESTELIJKE EN EINDELOZE GESLACHTSLIJST ZENDT HUNNENVRIEND EN NEDERIGEN DIENAAR GROETEN MET VOLMAAKTE VREDE, OP ZULKENEN TIJD.

ZWAKKE LIEDEN!

Ik heb lang ene sterke begeerte gehad om ene kleineverhandeling uit te geven, welke (onder Gods zegen) u tot nut kanzijn, Ene kennis van mijne eigene zwakheid, en de overvloedigeberichten van de zwakken in het geloof, die in de Heilige Schriftvermeld zijn, hebben mij aangezet om enen arbeid van dezen aardte ondernemen, En hetgeen enigen aandrang aar! mijne begeertegaf, was, dat ik vele voortbrengselen, zowel oudere als nieuwere,tot dat einde bestemd, gelezen heb, die met gezondeGodgeleerdheid in strijd zijn; de schrijvers zijn van deleerstellingen van Christus afgeweken, en hebben de verzwakten inde verdorven grondbeginselen van de vrijen wil gevolgd; enschijnen zover van de grondslag der waarheid verwijderd, als deverzwakten van de verzekering der rotsen; welke, in plaats vanhen van de ouden bodem af te brengen, hen daarop bevestigt.

De waarheid voor hen te verbergen of achter te houden, of tetrachten om hen op een grondslag buiten Christus te verzekeren,is hen te bevestigen, daar waar geen grond is. Zulk pleisterenmoet uitgerukt, en ter neder geworpen, eer het hart ooitverzekerd kan worden. Job ontdekte zijne vrienden en vertroostershieraan, zeggende: "Hoe dan, troost gij mij te vergeefs,ziende dat er in uwe antwoorden valsheid overblijft?" JobXXI: 34. Dit is een opbouwen in de leugen, in plaats van dewaarheid; en als noch de grondslag, noch het gebouw de toets vanGods woord kunnen weerstaan, hoe zullen zij dan"bestraffingen met vlammen vuurs" verduren! Sommigenverkiezen niet slechts de leerstukken der Verkiezing Gods en deVoorverordinering achter te houden, maar er lichtvaardig over tespreken, opdat die dingen hun niet zouden verschrikken,ontzetten, of terug jagen; hetwelk ene aanmoediging is van hunnenopstand tegen hunnen Formeerder, in plaats van hen op te, bouwenin hun allerheiligst geloof, door de waarheid van Godsuitverkiezing aan te dringen. De Zaligmaker gebood KleinGeloof, zowel als al de overigen., zich "te verheugenomdat hun namen in de Hemelen geschreven waren; en verheugde zichin de, geest voor hen, omdat Zijn hemelse Vader deze dingen voorde wijzen en verstandigen verborgen had, en de kinderkensgeopenbaard;" en dewijl Hij ze Kinderkens noemt, schijnt hetdat zij merendeels, zo niet allen, op dien tijd kleingelovigenwaren. En Petrus gelast de pasgeboren kinderkens, zowel als deanderen, om "hun roeping en verkiezing vast te maken; wantzulks. doende, zult gij nimmermeer struikelen". Dewijl deZaligmaker deze dingen openbaarde als ene zaak van vreugde, enPetrus, als hun veiligheid; wat bedoelen dan die heren, die zetot niets dan struikelblokken en rotsen der ergernissenherscheppen? Als dit fundament Gods vast staat, hebben dezen,zegel, welke verzekering kunnen dan zulke lieden voorstaan; enwelke geestelijke indruk kunnen zij verwachten, die' geleerdworden om deze dingen te bespotten, en gebouwd zijn op enenzandgrond, waar hun verderf zeker is, groot te zullen zijn?

Wat mij betreft, (en ik spreek uit ondervinding) het zou mijniet verwonderen, wanneer een belijder die dusdanig misleid enverhard was, zijne dagen in een krankzinnigenhuis eindigende, ofdoor zelfmoord ontkwam. Ik weet dat dit bij velen, het geval isgeweest, die de strijd hebben gewaagd tegen de verkiezing en hetvoornemen Gods, totdat zij, in rechtvaardig oordeel, aan deduivel zijn overgegeven, gelijk Alexander de kopersmid, enHymeneus, die de waarheid tegenstonden, totdat zij beiden aan desatan werden overgegeven, opdat zij zouden leren niet meer telasteren, 1 Tim. 1: 20. Voor zoverre ik voorgelicht ben om tezien, heb ik getracht nauw bij de waarheid te blijven; want hetis voor mij een genoegen, zowel als het zulks voor Johannes was,die zich verheugde als hij zag, dat niet alleen de uitverkorenevrouw, maar "ook hare kinderen in de waarheidwandelden." 2 Joh. 1 5.

Ik was enigen tijd in tweestrijd welken vorm ik zou aannemenom mijne gedachten onder u te zenden, en verschillende vormenwerden ontworpen, totdat ik ten laatste besloot ze in de vorm vanene samenspraak te geven, als zijnde de bevattelijkste wijze,waartoe ik aangemoedigd werd door het Hooglied. De personen diebestemd zijn om het voor te dragen zijn: Een Rentmeester van deKoninklijke Huishouding, en een Herder van des Konings Kudde,welke beiden Schriftuurlijke beelden zijn, en aan deRechtvaardigen goed bekend.

Ik ben enigszins overvloedig geweest met het woord Gods,wetende dat zwakke zielen na hun eerste ontwaken, met groteomzichtigheid voortgaan, en niets durven wagen zonder geestelijkewaarschuwing; geboden zijnde zich te ontzetten, hunnen weg tezuiveren, door daarop acht te geven overeenkomstig Gods woord'.

Het is niet te verwachten dat een werk van dezen aard van enignut kan zijn voor gelovigen, die opgewassen zijn en bevestigd inde tegenwoordige waarheid, "zij die mannen zijn, doen dekinderachtige dingen ter zijde" of zij zouden begerig moetenzijn om ene kaart van hun reizen te zien, of naar ene doorlezingvan het dagboek hunner kindse dagen, toen zij aan deleiband liepen.

Er zijn ten allen tijde enige van Gods kinderen geweest en erzullen er tot het einde der tijden zijn, die wankelen aan debeloften, en neergebogen gaan, uit vrees van mislukking, wien derust der heiligen ontbreekt, of de genade Gods missen. Derzulkenwordt het daarom opgedragen, en voor dezulken is het bestemd;hopende, dat, dewijl God ons geboden heeft ",de zwakkehanden te versterken, en de wankelende knieŽn te schragen",het Hem mag behagen, het op de weg van velen hunner te werpen, ende lezing er van te zegenen tot hunner zielen groei, troost, enbevestiging.

Er worden er velen in de eenvoudigheid en kracht desEvangeliums gevonden, die zeer weinig licht bezitten in de grotedingen daarvan; en velen werden verlicht om grote dingen in deletter daarvan te ontdekken, die er nooit de eenvoudigheid vankenden noch de kracht er van gevoelde.

Mijn doel in dit werk is niet om Klein Geloof tebelieven, noch om hem te dulden in zijne grillen, noch om zijnetwijfelzucht aan te moedigen, noch om hem in valsheid op tebouwen, veel minder om hem in het ongeloof te bevestigen. Waar iknaar streef, is om, hem te tonen wat Geloof is, en wat niet; waarhij recht in heeft, en waar hij ongelijk in heeft; wat in hem terechtvaardigen is, en wat te berispen; wat hij van zich zelvezegt, en wat God van hem getuigt; wat God aan hem verricht heeft,en wat verwacht kan worden dat voor hem gedaan zal worden,overeenkomstig de belofte: en het verschil tussen een zuigelingin de genade en een verscheurende wolf; Klein Geloof, eneen kleine vos; de oprechtheid des enen, en de inwendige list desanderen. De ene heeft de waarheid lief, de andere haat dezelve;de ene beeft voor het woord, de andere is er tegen verhard; deene komt tot het licht, de andere klemt zich aan de duisternisvast; de ene eert hen die de Heere vrezen, en veracht deslechten; de andere haat de rechtvaardigen, en spreekt goeds van devalse profeten en hierin worden de kinderen Gods en dekinderen des duivels openbaar.

Er is enige melk, Lezer! en enige vaste spijze; iets goedsvoor de Heere de God IsraŽls, hetwelk is het geloof; en enigeslechte dingen, zoals ongeloof, en verkleefdheid aan het vlees,hetwelk afkerig van Hem is. In het kort, gij zult enigen van uwebeste gestalten en enigen van uwe slechtste gevoelens, uwe besteen uwe slechtste uren, edele daden, en ellendige misleidingen;moedige schoonheden, en bezwijkende toestanden; de waarheid dergenade, en vleselijke zwakheden zien aangewezen. Dat de Heere erZijnen zegen op geve, en er vertroosting aan toevoege, is hetgebed en de begeerte,

KLEINE KUDDE!

Van Uwen dienstwillige Vriend en Dienaar

in Christus Jezus,

Wm. HUNTINGTON. s. s.

Winchester Row

Paddington.