Schriftverklaringen

door Dr. H. F. KOHLBR▄GGE

In leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld

VERKLARING VAN HET BOEK RUTH

Eindelijk komt toch alles goed terecht, indien maar de Heere God in genade met ons is, en ons leert ons aan niets anders te houden dan aan Zijn Woord en aan Zijn barmhartigheid. Wel gaat het ons nooit zˇ, als wij ons hadden voorgesteld, ook al ging het ons in de aanvang zˇ goed, dat wij meenden, zo zal het ook blijven! Maar onze wegen zijn niet Gods wegen, en onze gedachten zijh niet

Zijn gedachten. Wanneer het in de hemel goed gaat, gaat het hier beneden scheef, in de hemel gaat het ten leven, hier beneden schijnt het ten dode te gaan! Maar EÚn leeft er, en Die heeft alles gedaan, en Die doet alles. En wat Hij doet, dat doet Hij om Zijns Naams wil, opdat Zijn Naam verheerlijkt zij. De duivel is en blijft een leugenaar, maar de Heere is waarachtig, en wat Hij belooft, dat houdt Hij gewis! Hij tuchtigt echter een iegelijke zoon die Hij aanneemt, en het zal met ons gaan, niet zoals wij het ons voorgesteld hebben, maar zoals God wil, omdat wij niet beoordelen kunnen wat voor ons heilzaam en zaligend is; dat weet God alleen. Wij moeten door de diepte heen; maar zo zeker als Christus uit de doden is opgestaan, zo zeker zal Hij de Zijnen niet begeven noch verlaten, maar Hij zal ze met Zich uit de diepte op doen komen; zo zeker als Hij gezalfd is zal Hij ook de Zijnen zalven met vreugde en zaligheid!

Wat Hij heeft gedaan in Zijn regering, dat is geschied opdat Hij bekend zou worden als de waarachtige David, als de enige God en Heiland, Die hen met goederen vervult, die het zichtbare niet aanmerken, maar zich vasthouden aan het onzichtbare. En niets anders zoeken dan het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Hoe duidelijk deze waarheid overal in Gods Woord uitblinkt, zullen wij met elkander betrachten naar aanleiding van het boek Ruth.

Deze verklaring van het Boek Ruth, uit het Hoogduits vertaald, zijn gedurende het improviseren door een van onze schrijver geautoriseerde vriendenhand opgeschreven.