De ondervinding van de vrome op de weg naar de hemel

Lambrecht Myseras

Voorwoord
1. De overtuiging van de zondaar
2. De wedergeboorte
3. Het zaligmakend geloof
4. De rechtvaardigmaking
5. De heiligmaking
6. De verbondssluiting tussen God en de wedergeborene
7. De leiding van de Heilige Geest
8. Over de werking van de Heilige Geest door middel van bijzondere teksten uit Gods Woord
9. De band van liefde tussen de Heere Jezus en de ziel
10. De ziel ondervindt Christus' liefde
11. De verzekering en verzegeling van de ziel
12. De gronden waarop de verzekerde christenen rusten
13. Waaraan men verzekerde christenen kan kennen
14. Hoe het komt dat zo weinig vromen verzekering bezitten en behouden
15. De kastijding van de vromen
16. De beproeving van een christen
17. Het godzalig leven van de vromen met de Heere
18. Het sterfbed van Gods volk en het sterven van de zondaar
19. De toekomst van de godzaligen en het lot van de goddeloze
20. De hemelse heerlijkheid die de vromen na het leven zullen genieten