11. De verzekering en verzegeling van de ziel

Vraag: Op welke wijze werkt God de Heilige Geest de verzekering en verzegeling in de ziel?

Antwoord: Sommigen van Gods kinderen worden onmiddellijk bestraald met zulk een buitengewoon helder licht van de Geest in hun ziel, dat zij met Jacob moeten zeggen: "Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest". Zij worden als Paulus opgetrokken tot in de derde hemel.

Ik heb vromen ontmoet, die zó in vervoering raakten, dat hun lichaam het niet kon verdragen. Zij werden ziek en zwak, zodat ze enige tijd het bed moesten houden. Zij genieten een voorsmaak van de hemel en zijn krank van liefde. Zij worden door de Koning geleid in Zijn binnenkamers en in het wijnhuis. Wie dat heeft ondervonden kan en zal dat nooit vergeten. Zij richten dan een gedenksteen op. Zulke mensen kunnen niet meer zo twijfelen aan hun staat als voorheen, omdat zij op zo'n buitengewone wijze zijn verzekerd.

Anderen worden door de Heilige Geest verzekerd en verzegeld door teksten, die met kracht op hun ziel worden gedrukt. Het is alsof er met een stem uit de hemel wordt geroepen: "Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijne. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor Mij. Ik ben u een schild, uw loon is zeer groot". Dan spreekt de Heere tot Zijn gunstgenoten van vrede. En die gunstgenoten manen de Heere op Zijn belofte met David: "Gedenk het woord tot Uw knecht gesproken op hetwelk Gij mij hebt doen hopen."

Weer anderen worden door andere middelen verzekerd en verzegeld door de Heilige Geest, die hen gegeven wordt als een onderpand: "Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven". Het is als een brief met een zegel, waaraan iedereen kan zien dat die hen toekomt.

De Heilige Geest laat onder het lezen van het Woord helder zien, dat de kenmerken van genade in het Woord ook kenmerken in hun ziel zijn, zoals de liefde tot de Heere Jezus en de liefde tot de vromen en andere dingen meer. Deze aanwijzingen zijn voor hen de witte keursteen, die niemand kent dan die hem ontvangt en het manna dat verborgen is. Zulke mensen worden niet direct, maar langzaamaan naar Gods vrijmacht verzekerd en verzegeld van hun genadestaat. Gewoonlijk ondervinden zij niet zo'n grote droefheid of blijdschap als anderen die wij hiervoor noemden.

Tenslotte zijn er die God verlicht door de Heilige Geest in hun verstand en oordeel: "De oprechte gaat het licht op in de duisternis". Deze mensen zien heel duidelijk hun verandering, hun wedergeboorte, hun geloof, hun rechtvaardigmaking, hun heiligmaking en alle genadewerken van God. Het is zo helder als de dag en zolang zij dat bezitten, kunnen zij niet twijfelen: "De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel". Op zulke mensen is van toepassing: "De Allerhoogste Zelf zal ze bevestigen". Van hen kan gezegd worden: "Zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen".

Deze zijn de meest gefundeerde bevestigde christenen.