12. De gronden waarop de verzekerde christenen rusten

Vraag: Wat zijn de gronden waarop een verzekerde christen rust?

Antwoord: Zij weten dat God hun Vader, om Christus' wil, is geworden door de wedergeboorte. Die God is in Zijn liefde en trouw onveranderlijk.

Door het geloof zijn zij verenigd met de Heere Jezus. Door te steunen op Zijn verdiensten noemen zij Hem: De Heere onze gerechtigheid. Op deze Petra bouwen zij.

Zij weten dat zij in het verbond zijn overgegaan en dat zij in het verbond der genade begrepen zijn. Dat verbond is vast, zoals de profeet Jesaja zegt: "Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer".

Zij weten en besluiten uit de bovenstaande redenen, dat zij uitverkoren zijn en in de staat der genade. Daaruit kunnen zij nooit vallen, want "zij worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid."