Predikaties van J.C. Philpot

 

De fontein en de muur, of de vruchtbare tak en de stevig blijvende boog. Gen. 49: 22-24.

De ontmoeting op het verzoendeksel. Exodus 25: 22.

Het gebed van Jabez. Predikatie over 1 Kronieken 4:10.

De rechtvaardigen en hun zegen. Predikatie over Ps. 37:39,40.

De zwijmelwijn en de banier der waarheid en der liefde. Over Psalm 60:5, 6.

Wonderen aan de doden. Predikatie over Psalm 88:11-13.

Christus de Vriend en Borg van Zijn nooddruftig volk. Predikatie over Psalm 109:31.

Het Feestoffer. Psalm 118:27.

De ogen van de Heere op diegenen, die Zijn Naam beminnen. Psalm 119: 132.

Een dringende vraag en een goedgunstig antwoord. Hooglied 1:7, 8.

De wandeling in het veld en op de wijnbergen. Hooglied 7:11, 12.

De liefde in haar onschatbare waarde en onuitblusbare kracht. Hooglied 8:6, 7.

De uitgieting van de Geest op Sions nakomelingen. Predikatie over Jes. 44:3-5.

Sions poorten en de gebaande weg van de Koning. Jes. 62: 10.

Genadige leidingen en weerstrevige vergeldingen. Jes. 63: 9, 10.

Sions merktekens. Jer. 31: 21, 22.

Wandel met God. Predikatie over Amos 3:3.

Vertrouwend berusten en lijdzaam onderwerpen. Micha 7: 8, 9.

Het gereedschap van een dwaze herder. Predikatie over Zacharia 11:15,16.

Jezus Christus de Zoon van de levende God. Joh. 6: 67-69.

Jezus de weg, de waarheid en het leven. Joh. 14: 6.

De blijvende Trooster. Predikatie over Joh. 14:16-17.

De Wijnstok en Zijn ranken. Predikatie over Johannes 15:1,2.

Eeuwige leven, een genade en gave. Predikatie over Joh. 17:2,3.

God en het Woord Zijner genade, de enige waarborg der gemeente. Hand. 20: 32.

Verzoening en behoudenis. Rom. 5: 10.

De gelijkmaking aan Jezus in dood en opstanding. Rom. 6: 5.

Geen verdoemenis. Rom. 8: 1.

De voorrechten en zegeningen van de vereniging met Christus. 1 Kor. 1: 30, 31.

De dingen die God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 1 Kor. 11: 9, 10.

Geestelijke raadselen. 2 Kor. 6: 9, 10.

Verlossing uit deze tegenwoordige boze wereld. Gal. 1: 4, 5.

Met Christus gekruist. Preek over Gal. 2:20.

Innerlijke strijd tussen vlees en geest. Predikatie over Gal. 5:16-18.

Medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Predikatie over Efeze 2:19,20.

Geestelijke vereniging. Preek over Efeze 4:4-6.

De gehele wapenrusting Gods. Efeze 6:13.

Het goede werk begonnen en voleindigd. Filip. 1: 5, 6.

Een gebed van Paulus. Predikatie over Filippenzen 1:9-11.

De overvloed der liefde in kennis en bevinding. Filippenzen. 1: 9-11.

Alle dingen schade geacht om Christus' wil. Predikatie over Filippenzen 3:8,9.

De vrede Gods die harten en zinnen bewaart. Filippenzen 4: 6, 7.

Verlossing uit de macht der duisternis. Predikatie over Kolossenzen 1:12,13.

Vervreemding en verzoening. Kol. 1: 21-23.

Het aannemen van Christus Jezus, de Heere. Preek over Kol. 2:6,7.

Dood en opstanding of geestelijke overtuigingen en hemelse genegenheden. Kol. 3: 1-3.

Het werk van het geloof, de lijdzaamheid van de hoop en de arbeid van de liefde. 1 Thess. 1: 3.

Het woord der mensen en het Woord Gods. 1 Thess. 2:13.

Zaligheid en heiligmaking in tegenwoordige genade en toekomstige heerlijkheid. 2 Thess. 2:13, 14.

Een eeuwige vertroosting, en goede hoop in genade. 2 Thess. 2: 16, 17.

De wettige strijd. Predikatie over 2 Tim. 2:5.

Het zwaard des Geestes. Predikatie over Hebr. 4:12.

Een vrijmoedigheid die niet te verwerpen is. Hebr. 10: 35-37.

Een onbeweeglijk koninkrijk. Hebr. 12: 27, 28.

De zalving van de Heilige, die alle dingen leert. 1 Joh. 2:27.

De kinderen Gods, hun zegeningen en hun voorrechten. 1 Joh. 3: 1.

De strijd voor het levende geloof. Predikatie over Judas vers 3.

Getrouw tot de dood. Openb. 2: 10.