Preken bij sacramentele gelegenheden

en verhandelingen bij het bedienen van tafels

door wijlen de predikant, de heer

James Webster

een van de dienaars van Edinburgh

Optimus pastor qui populariter, pueriliter, trivialiter, et simplicissime docet. Luth.

Getrouw uit de Engelse tweede editie vertaald door T. Benschop, Lopik

Inhoudsopgave

Opdracht

Voorwoord aan de lezer

Bekendmaking

Preek 1. De moeilijkheid van de zaligheid van de rechtvaardigen, een zeker voorteken van de ondergang van de goddelozen

Eerste van twee preken, uitgesproken op twee zondagen voor het vieren van het Heilig Avondmaal

1 Petrus 4:18. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

Preek 2. De moeilijkheid van de zaligheid van de rechtvaardigen, een zeker voorteken van de ondergang van de goddelozen

Tweede van twee preken, uitgesproken op twee zondagen voor het vieren van het Heilig Avondmaal

1 Petrus 4:18. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

Preek 3. De noodzaak van zelfonderzoek, om waardig deel te nemen aan het Avondmaal

1 Kor. 11:28. Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo.

Preek 4. De noodzaak van zelfonderzoek, om waardig deel te nemen aan het Avondmaal

1 Kor. 11:28. Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo.

Preek 5. Het verbond tussen God en Zijn volk, geopend en toegepast

Twee preken, waarvan de eerste werd gepredikt op een zondag, direct voor het vieren van het Avondmaal. De tweede op de dinsdag daarna.

Jesaja 55:3. Want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David, enzovoorts.

Vier verhandelingen bij het bedienen van tafels

Preek 6. Het verbond tussen God en Zijn volk, geopend en toegepast

Jesaja 55:3. Want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David, enzovoorts.

Preek 7. De weergaloze voortreffelijkheid van Christus

Lukas 11:31. Ziet, meer dan Salomo is hier.

Preek 8. De plicht en het voordeel van geloven in Christus

Een voorbereidingspreek voor het vieren van het Avondmaal van de Heere.

Johannes 7:37. Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Johannes 5:40. En gij wilt tot Mij niet komen, enzovoorts.

Preek 9. De buitengewone voortreffelijkheid van de liefde van God

Een preek, gepredikt direct voor het vieren van het Avondmaal van de Heere.

Psalm 36:7,8. Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten.

Drie verhandelingen bij het bedienen van tafels

Preek 10. Christus de Verzoening

Een voorbereidingspreek, voor de viering van het Avondmaal van de Heere.

Rom. 3:25. Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed.

Preek 11. Het stervend gedrag van Christus aan het kruis

Een preek, uitgesproken direct voor de viering van het Avondmaal van de Heere.

Mark. 15:34. Jezus riep met een grote stem, zeggende: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? Luk. 23:46. Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Joh. 19:30. Hij zeide: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf Hij den geest.

Drie verhandelingen bij het bedienen van tafels

Preek 12. Christus, het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt

De kern van twee verhandelingen

Joh. 1:29. Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!